Vedtekter for IØM                                                    10-I 

Innhold

§ 1 : Klubbens navn

§ 2 : Klubbens formål

§ 3 : Rekruttering

§ 4 : Medlemskap

§ 5 : Medlemskontingent

§ 6 : Årsmøte

§ 7 : Ekstraordinært årsmøte

§ 8 : Styret

§ 9 : Valgbarhet

§10 : Regnskap

§11 : Regler som inngår i vedtektene

§12 : Endring av vedtekter

§13 : Suspensjon/Eksklusjon

§14 : Klubbens oppløsning

§ 1 KLUBBENS NAVN

Klubbens navn er INDRE ØSTFOLD MODELLFLYKLUBB, stiftet 14.02.00 

§ 2 KLUBBENS FORMÅL

Klubben har til formål å ivareta medlemmenes interesser mht. de anlegg som er nødvendige for utøvelse av RC flyging, samt å være et forum der ungdom og voksne utveksler erfaringer og bygger et felles sosialt miljø innenfor RC flyging – på tvers av generasjonsskillene.

IØM er en interkommunal forening der det ønskes en antallsmessig jevn fordeling mellom ungdom og voksne medlemmer.

§ 3 REKRUTTERING

Klubben rekrutterer nye medlemmer etter tilgang og behov – iflg. vedtektene. Minstealder skal være 16 år som hovedmedlem. Ungdom yngre enn 16 år tas opp som juniormedlemmer og må av hensyn til egen og andres sikkerhet ha foresatte som bistår i klubbaktivitetene.

I tilfeller der ungdom yngre enn 16 år ønsker medlemskap, og ikke har foresatte som kan bistå, kan annet voksent hovedmedlem i klubben utpekes som fadder og tre inn i foresattes sted mht. forannevnte. Det forutsetter at et hovedmedlem er villig til å være fadder.

Nye medlemmer tegner medlemskap og fungerer som prøvemedlem i minst 6 mnd. før endelig opptak automatisk blir behandlet i ett av styrets to årlige opptaksmøter. Styrets opptaksmøter avholdes i Januar og Juni.

Styret kan i prøveperioden avslutte et prøvemedlemskap ved enstemmig vedtak i styremøte, etter å ha gitt prøvemedlem èn skriftlig advarsel. Ved Styrets avslutning av prøvemedlemskap i prøveperioden skal vedtaket begrunnes skriftlig og tilsendes angjeldende prøvemedlem. Alle mellomværende mellom IØM og prøvemedlem opphører umiddelbart etter slikt vedtak og evt. restkontingent tilbakebetales.

Om et prøvemedlem selv melder seg ut i prøveperioden kan Styret likevel velge å behandle saken i opptaksmøte. Dette for å avklare foreningens holdning til om tidligere prøvemedlem er velkommen som medlem i foreningen i framtiden – eller ikke.

§ 4 MEDLEMSKAP

Det er 5 typer medlemskap med ulik tilknytning til klubben – disse er :

HOVEDMEDLEM : er fullt medlem i klubben med de plikter og rettigheter det innebærer. Plikter å utføre inntil 15 timers arbeid for klubben pr. år, i form av dugnader eller andre oppgaver, som tildeles av styret. Har alle rettigheter mht. bruk av klubbens stripe og materiell, og har stemmerett i årsmøte. Medlemmer som har påtatt seg faste oppgaver sesongen igjennom kan bli fritatt for andre oppgaver av styret.

JUNIORMEDLEM : er medlem i klubben for å delta i de klubbaktivitene som passer for

aldersgruppen. Juniormedlemskap inndeles i to grupper – under 13 år og fra 13 til 16 år. Har ingen plikter i klubben mht. dugnader eller annet arbeid. Har ikke stemmerett i årsmøte.

INTERESSEMEDLEM : er medlem i klubben for å få tilgang til flystripe, opplæring og

materiell. Har ingen plikter i klubben mht. dugnader eller annet arbeid. Er medlem i klubben og kan delta i klubbens ulike arrangementer. Har ikke stemmerett i årsmøte.

STØTTEMEDLEM : har ingen plikter i klubben mht. dugnader eller annet arbeid. Har ikke stemmerett i årsmøte.

HONNØRMEDLEM : styret kan utstede honnørmedlemskap til medlemmer som har oppfyllt

sine plikter i klubben uavbrutt i 10 år, eller til medlemmer som i særlig grad har utmerket seg ved arbeid for klubbens beste. Honnørmedlemskap tilsvarer hovedmedlemskap – dog uten plikter i klubben.

Tidligere medlemmer tilbys fra og med tredje gangs innmelding kun interessemedlemskap.

Medlemsmøte kan ved senere anledning vedta om medlem kan fristilles til å søke annen type medlemskap.

§ 5 MEDLEMSKONTINGENT

Medlemskontingenten fastsettes av Årsmøtet for et år av gangen. Kontingentene skal beregnes på følgende måte :

  • Hovedmedlem : Kontingentstørrelsen vedtas av årsmøtet.
  • Junior under 13 år : Kontingentstørrelsen vedtas av årsmøtet.
  • Junior 13 til 16 år : Kontingentstørrelsen vedtas av årsmøtet.
  • Interessemedlem : 2 x hovedkontingent.
  • Støttemedlem : 0,5 x hovedkontingent.
  • Honnørmedlem : 1 x hovedkontingent.

Innbetalingsblanketter for årets kontingent sendes til alle registrerte medlemmer senest innen utløpet av første kvartal – med 2 uker betalingsfrist.

Følgende frister gjelder for reduksjon av kontingent :

  • 01/01 til 30/09 Alminnelig kontingent
  • 30/09 til 15/11 50 % reduksjon
  • 15/11 til 31/12 Neste års kontingent betales på forskudd – er da medlem fra betalingsdato.

Det er for hovedmedlemmer en innsatsplikt i klubben. Om dette kravet ikke innfris skal hovedmedlemmet etterfaktureres forskjellen mellom alminnelig kontingent og kontingent for interessemedlemmer – senest 15 Desember – for angjeldende år. Om samme hovedmedlem også neste år ikke har innfridd kravet til innsats skal det igjen etterfaktureres som nevnt over, i tillegg til at vedkommende fra 1 Jan. påfølgende år er å betrakte som interessemedlem. Medlemmet mister da stemmerett i årsmøtet. Om krav til innsats er innfridd – eller ikke – avgjøres av styret på grunnlag av de rutiner som til enhver tid foreligger for måling av den enkeltes innsats for klubben.

Om enkeltmedlemmer tar oppdrag, eller gjør en innsats utover det som er forventet i

foreningen, kan styret honorere dette tilsvarende en årskontingent for medlemmet.

§ 6 ÅRSMØTE

Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Alle klubbens registrerte medlemmer har rett til å møte. Årsmøte skal avholdes ved hvert årsskifte, senest innen utløpet av første kvartal. Årsmøtet innkalles av Styret med minst 2 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet av Årsmøtet, må skriftlig meddeles Styret innen 15. desember.

Saksforslag og regnskap vedlegges innkalling.

Det ordinære Årsmøtet skal avholdes etter følgende dagsorden:

1. Valg av referent / godkjennelse av innkallelse / registrering av stemmeberettigede.

2. Styrets årsberetning.

3. Fremleggelse av regnskap.

4. Regnskaps- og ansvarsfrihet for Styret.

5. Behandle innkomne forslag.

6. Fastsettelse av medlemskontingenten for påfølgende år, samt eventuelt budsjett.

7. Valg av Styre, valgkomitè og revisor.

Ethvert lovlig innkalt Årsmøte er beslutningsdyktig, uansett fremmøte. Ved voteringer i Årsmøtet teller kun stemmer fra de tilstedeværende hovedmedlemmer, som har betalt kontingent. Med unntak av voteringer på forslag om endring av vedtektene (§ 12 ), avgjøres alle avstemninger ved simpelt flertall. Styrets medlemmer har stemmerett på lik linje med andre klubbmedlemmer. Ved stemmelikhet er Lederens dobbeltstemme avgjørende. Votering skjer ved håndsopprekking om ikke møtet selv bestemmer annet, og skal utføres slik:

Første votering : de som stemmer for angj.forslag

Andre votering : de som stemmer mot angj. forslag

Resterende regnes som blanke stemmer

Ved styrevalg skal votering skje skriftlig om det er stillet motkandidat til valg.

§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært Årsmøte skal avholdes når Styret eller minst 1/3 av klubbens hovedmedlemmer forlanger det. Ekstraordinært Årsmøte kan kun behandle saker som er nevnt i innkallelsen til møtet. Votering under Ekstraordinært Årsmøte skal skje etter de samme bestemmelsene som gjelder for ordinært Årsmøte (jfr. § 6).

§ 8 STYRET

Styret består av følgende medlemmer:

Leder

Nestleder / Sekretær

Kasserer / Oppmann

Varamedlem

Leder velges for 1 år av gangen – nestleder og kasserer velges for 2 år ad gangen. Det sørges for kontinuitet ved at valg av nestleder og kasserer forskyves i forhold til hverandre.

I tillegg til Styret skal det velges et varamedlem for ett år. Varamedlem har ikke møteplikt i styret, foruten ved innkalling dersom et av de ordinære styremedlemmene ikke kan møte. Om varamedlem ønsker kan han møte i styret som observatør, eller han vil holdes orientert om styrets løpende arbeid via møtereferater o.l, som de ordinære styremedlemmene.

Forslag til nytt styre fremmes av valgkomitè på minst 2 medlemmer. Valgkomitè velges av årsmøte – etter utført styrevalg. Valg av Styret foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, og utføres i samme rekkefølge som nevnt over. Styret innkalles når Lederen eller to av de øvrige styremedlemmene forlanger det. Et styremøte er beslutningsdyktig når 3 av Styrets medlemmer, evt. varamedlem har møtt. Voteringer i styret utføres med simpelt flertall.

§ 9 VALGBARHET

Et hvert hovedmedlem over 16 år som ikke er til rest med betaling av kontingent, er valgbar til alle klubbens tillitsverv. Gjenvalg kan finne sted.

§ 10 REGNSKAP

Klubbens regnskapsår starter 1. januar og slutter 31. desember. Regnskapet skal inneholde resultatregnskap og balanse. Regnskapet med underliggende materiale for inneværende år skal revideres, og legges frem for Årsmøtet for godkjennelse.

§ 11 REGLER SOM INNGÅR I VEDTEKTENE

Reguleringsplan for modellflyplass på Fossum m/bestemmelser, vedtatt 25.10.07, som også ligger til grunn for 99 års leieavtale – er å regne som en del av klubbens vedtekter og er ufravikelige. Utover foran nevnte fastsettes regler for bruk av flystripe og klubbens øvrige eiendeler til enhver tid av styret og er hjemlet i § 11. Restriksjoner eller pålegg gitt i skriftlig avtale med grunneier er også hjemlet i § 11 etter skriftlig aksept fra styret.

§ 12 ENDRING AV VEDTEKTER

Vedtektsendringer kan bare besluttes av Årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag om endringer av vedtektene skal sendes skriftlig til Styret senest 15. Desember.

§ 13 SUSPENSJON / EKSKLUSJON

Styret kan suspendere og/eller ekskludere et medlem, om medlemmet har opptrådt til fare for andre medlemmer – til skade for klubben – til skade for klubbens generelle omdømme – eller om medlemmet bryter klubbens vedtekter etter tidligere påtale vedr. samme forhold. Et medlem har rett til å bli skriftlig varslet 2 ganger før suspensjon eller eksklusjon benyttes.

Styret kan etter særlig alvorlig overtredelse fra et medlem – suspendere medlemmet med umiddelbar virkning – for kortere eller lengre tid – eller i påvente av eksklusjonsvedtak i det første av årets opptaksmøter. Forannevnte avvik fra regel om skriftlige advarsler fordrer eget styrevedtak i ordinært styremøte. Et eksklusjonsvedtak i styret må fattes enstemmig.

§ 14 KLUBBENS OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Indre Østfold Modellflyklubb må først behandles på ordinært Årsmøte, etter at forslaget er gjort kjent i innkallelse til Årsmøte (jfr. § 6). Blir oppløsningen vedtatt med minst 3/4 flertall, skal det innkalles til Ekstraordinært Årsmøte 6 -seks- måneder senere.

Blir forslaget også vedtatt i det Ekstraordinære Årsmøtet med 3/4 flertall, beslutter det samme Ekstraordinære Årsmøtet hvordan klubbens midler skal disponeres.

Klubben ble vedtatt stiftet iflg. ovenstående vedtekter, i stiftelsesmøte den 14.Februar 2000, av :Erik Engen – Stig A. Finsrud – Kjell Gjerde – Magnus Gustafson – Oddbjørn Trømborg

01-B Inkl. vedtektsendringer vedtatt i årsmøte den 22.02.01 – §2 – §3 – §4 – §5

02-C Inkl. vedtektsendringer vedtatt i årsmøte den 28.02.02 – §5

03-D Inkl. vedtektsendringer vedtatt i årsmøte 27.02.03 – §5 – §6

05-E Inkl. vedtektsendringer vedtatt i årsmøte 03.03.05 – §6

09-F Inkl. vedtektsendring vedtatt i Ekstraord. Årsmøte 29.01.09 – § 5

09-G Inkl. vedtektsendringer vedtatt i Årsmøte den 31.03.09 – §3 – §6 – §11

10-H Inkl. vedtektsendring vedtatt i Årsmøte den 25.03.10 – §4 (Vedlagt originaldokument)

10-I Inkl. vedtekstendring vedtatt i Årsmøte den 26.02.19 – §2 – §8